Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Právní služby

Výhody mediačního řízení:

  • V porovnání se soudním řízením jsou při mediaci nižší náklady na řízení a časově rychlejší vyřešení sporu.
  • Ani jedna strana nevychází ze sporu jako strana poražená, a zároveň lze dojít k řešení, které plně respektuje vůli obou stran.
  • Strany si zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul.
  • Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž.

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který upravuje mediaci mj. v obchodních a občanských sporech speciálně vyškolenými mediátory. Tento zákon je transpozicí Evropské směrnice o přeshraniční mediaci v občanských a obchodních věcech (č. 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008).

Alternativní způsoby řešení sporů (ADR), mezi které řadíme mediaci, jsou metody, prostřednictvím kterých lze dosáhnout nejvhodnější a nejefektivnější vyřešení sporů, které jsou akceptovány oběma stranami.

Společnými znaky všech ADR metod je skutečnost, že jsou založeny na soukromé bázi, a s výjimkou nařízené mediace jde o dobrovolné řešení sporu. Charakteristickými rysy je neformálnost, přítomnost třetí, neutrální osoby, která nemá pravomoc rozhodovat, nýbrž asistovat stranám sporu. Tyto způsoby řešení sporů jsou alternativou ke spornému soudnímu řízení. V ADR může být rozhodnutí soudu nahrazeno vymahatelným rozhodnutím, nebo je spor řešen dohodou, a soudní řízení nemusí být vůbec zahajováno. V případě mediace se jedná o dohodu, kdy se strany snaží nalézt řešení, které je akceptovatelné pro obě strany bez zásahu moci soudní.

Výsledek alternativních metod by měl vést k uzavření dohody o způsobu řešení sporu mezi stranami a dosáhnout přijatelného výsledku pro obě strany. Výhodou řešení sporů prostřednictvím ADR jsou zejména nižší náklady na řízení a rychlejší vyřešení sporu. Mezi další výhody lze zařadit skutečnost, že ani jedna strana nevychází ze sporu jako strana poražená, a zároveň lze dojít k řešení, které plně respektuje vůli obou stran. Pokud se strany na akceptovatelném řešení neshodnou, mohou zahájit řízení u soudu.

Mezi nejčastěji využívané spory řešení prostřednictvím mediace patří:

  • Obchodní mediace
  • Mediace ve spotřebitelských sporech
  • Mediace v pracovní oblasti
  • Komunitní mediace
  • Environmentální mediace
  • Mediace v sousedských sporech