Compliance je obecný název pro soulad s pravidly. Z hlediska podnikání rozumíme slovem compliance zejména jednání společnosti, zaměstnanců a vedení, v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. Velký důraz je kladen na dodržování firemních etických kodexů.

Zakládání firem, ready made firem v ČR a zahraničí

Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Compliance se netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i problematiku ochrany osobních údajů, korupce, šikany a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

Dobře nastavenými pravidly a školenými zaměstnanců v rámci compliance programu se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, možné uložení různých sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod.

Funkční compliance program je postaven na třech základních pilířích. Na prevenci vzniku nežádoucího chování, schopnosti protiprávní jednání odhalit adekvátně reagovat na zjištěné porušení.

V této oblasti poskytujeme tyto služby:

  • analýzu nastavených pravidel firemní kultury v oblastech trestního práva, pracovního práva a práva obchodních korporací regulujících jednání jednotlivých složek firmy;
  • implementaci compliance programů na základě specifických požadavků klienta či provedené analýzy;
  • aktualizaci compliance programů v návaznosti na vývoj legislativy, zjištěné nedostatky stávajících pravidel, změny obchodní korporace či specifické požadavky;
  • školení zaměstnanců a vrcholového managementu a průběžné poradenství.