Ochrana osobních údajů

Obecné informování o zpracování osobních údajů

1           Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je IMP-finance s.r.o., IČ 287 66 181, se sídlem Pražská 3,
535 01 Přelouč

tel.: +420 775 891 000

e-mail: imp-finance@imp-finance.cz

2           Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve firmě IMP-finance s.r.o. není pověřený konkrétní zaměstnanec funkcí tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů.

S dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, případně uplatňovat Vaše práva, která jsou popsána níže, můžete u správce osobních údajů, a to IMP-finance s.r.o., IČ 287 66 181, Pražská 3, 535 01 Přelouč

 

3            Zpracovávané osobní údaje

3.1         Zpracování na základě zákonů nebo smluv

Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nutný k evidenci poskytování sjednaných služeb nebo k evidenci jiného vztahu vůči IMP-finance s.r.o. Důvody pro zpracovávání osobních údajů jsou zejména:

 • plnění povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění povinností, které vyžadují právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,

Pokud nám některé osobní údaje nesdělíte, nebudeme schopni Vám poskytnout příslušnou službu, pro jejíž poskytování osobní údaje potřebujeme.

3.2         Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některé zpracování probíhá s cílem ochrany zájmů IMP-finance s.r.o. K tomuto zpracování není potřebný souhlas. Při zpracování na základě oprávněného zájmu je vždy pečlivě posouzena oprávněnost zpracování jednotlivých údajů. Na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány následující údaje:

 • Příprava žádosti o nabídku produktu nebo služby,
 • Zasílání různých zpráv a sdělení týkajících se využívaných produktů nebo služeb,
 • Analýzy Vašich údajů za účelem:
  • Odhalování podvodného jednání a prevence protizákonného jednání (např. praní špinavých peněz);
  • Plnění povinností vůči orgánům státní správy a dohledovým orgánům;
  • Analýza rizik souvisejících s poskytováním produktů a služeb.

3.3         Zpracování na základě souhlasu

Osobní údaje za účelem marketingových nabídek nezpracováváme.

3.4         Zákony, na základě kterých jsou osobní údaje zpracovávány

IMP-finance s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje zejména na základě následujících zákonů:

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru),
 • zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

3.5         Kategorie osobních údajů

IMP-finance s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje
  • Údaje evidované pro umožnění kontaktu s Vámi, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa.
 • Identifikační údaje
  • Jedná se zejména o údaje z občanského průkazu, na základě kterých Vás můžeme identifikovat.
 • Údaje o rizicích souvisejících se poskytovanými službami
  • Jedná se zejména o informace o schopnosti splácet, o historii splácení půjček apod.

4           Lhůty pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje IMP-finance s.r.o. zpracovává po dobu stanovenou příslušnými předpisy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je doba zpracování součástí textu souhlasu.

5           Předávání osobních údajů

5.1         Příjemci a zpracovatelé

IMP-finance s.r.o. může v oprávněných případech poskytovat vybrané osobní údaje těmto příjemcům

 • Jiným bankám (např. při zpracování úvěrových návrhů);
 • Poštovním společnostem;
 • Dodavatelům informačních systémů;
 • Soudním a exekutorským orgánům;
 • Spolupracující advokátní kanceláři;
 • Zájemcům o odkup pohledávky;
 • Orgánům dohledu a státní správy;
 • Bankovním a nebankovním registrům;
 • Obchodním partnerům, jejichž služby zprostředkováváme;
 • Externím spolupracovníkům, kteří nabízejí služby IMP-finance s.r.o. a našich partnerů.

Pokud jsou využívány služby obchodního partnera, nebo externího zpracovatele, je s ním vždy uzavřena smlouvy o zpracování osobních údajů, která popisuje nutná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány vždy na základě zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu.

5.2         Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

6           Vaše práva

Vůči IMP-finance s.r.o. můžete v případě zpracování Vašich osobních údajů uplatňovat následující práva:

6.1         Právo na přístup

Máte právo požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a odkud byly získány. Máte rovněž nárok na vydání kopie údajů, které o Vás IMP-finance s.r.o. zpracovává. V případě opakovaných žádostí může být vydání kopie zpoplatněno.

6.2         Právo na opravu

V případě podezření, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Podklady pro opravu musíte poskytnout Vy.

6.3         Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo na základě souhlasu, případně pokud již pominuly jiné (zákonné nebo smluvní) důvody pro jejich zpracování.

6.4         Právo na omezení zpracování

IMP-finance s.r.o. je povinno omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 • jsou osobní údaje nepřesné. V tom případě je omezení možné pouze po dobu, kdy ověřujeme jejich přesnost;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

6.5         Právo na přenositelnost

Máte právo požádat o vydání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě. IMP-finance s.r.o. nezpracovává osobní údaje automatizovaně. Právo se týká pouze Vámi poskytnutých osobních údajů.

6.6         Vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování můžete vznést námitku v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. V tom případě jsme povinni prověřit, zda naše zájmy převažují nad zájmy na ochraně Vašich osobních údajů.

6.7         Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou.

Kontaktní údaje úřadu jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

6.8         Právo žádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

V případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.