AKTUALITY

Průběh oddlužení po podání návrhu na povolení oddlužení na soud.

25. listopadu 2022

Zde postupně doplníme povinnosti dlužníka po zahájení insolvenčního řízení.

image

Po odeslání návrhu na soud, osobou podle ust. § 390a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále "InsZ"), má soud stanovenu třídenní lhůtu pro zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku (www.justice.cz). V této lhůtě může sepisovateli si dlužníku vydat výzvu k doplnění či oprav vad návrhu.

Zveřejněním návrhu v insolvenčním rejstříku dochází k zahájení insolvenčního řízení i účinků s ním spojených, nicméně nejde o rozhodnutí, zda byl návrh důvodný, a bude zjištěn úpadek dlužníka.

K úpadku dlužníka vydá soud následně usnesení o úpadku, zpravidla spojené s povolením oddlužení. Konkurzní řízení v tomto článku zmiňovat nebudeme. S usnesením o úpadku soud ustanoví insolvenčního správce, a vyzve věřitele dlužníka, aby si ve lhůtě 2 měsíců přihlásili své pohledávky. V článku nebudeme zmiňovat veškeré povinnosti, které jsou směřované na insolvenčního správce či věřitele, ale povinnosti dlužníka a plátce jeho příjmů (zaměstnavatele).

Dlužníku je zpravidla uloženo sdělit insolvenčnímu soudu věřitele s obvyklým místem sídla či bydliště v některých ze států Evropské unie, a zároveň mu je uložena povinnost hradit zálohy na odměnu insolvenčního správce a hotové výdaje, obojí navýšené o DPH, pokud je správce plátcem, U jednotlivce jde o částku 1.089 Kč a u oddlužení manželů o částku 1.634 Kč, vč. DPH měsíčně. 

Po uplynutí 2 měsíční lhůty proběhne přezkumné řízení, kterého se zúčastní přidělený insolvenční správce společně s dlužníkem, na kterém správce na základě předložených listin přezkoumá příjmy dlužníka, jeho majetek, a přihlášené pohledávky. Přezkumné řízení se zpravidla koná v místě bydliště dlužníka, nebo v kanceláři insolvenčního správce.

Insolvenčnímu správci soud uloží, aby do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek podal insolvenčnímu soudu zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a předložil soupis majetkové podstaty. Po zveřejnění zprávy pro oddlužení a zprávy o přezkumu je vyhláškou stanovena lhůta v délce 7 dnů k podání námitek. Po uplynutí této lhůty soud vydá usnesení o schválení oddlužení

Usnesením o schválení oddlužení soud uloží dlužníku, aby do podání zprávy o splnění oddlužení platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být prováděny srážky pro výkon rozhodnutí u přednostních pohledávek, pokud nestanoví nižší či pevnou srážku. Usnesením soud uloží měsíc k provedení první srážky. Od této doby pak běží doba oddlužení v délce 36 nebo 60 měsíců. Od stejného měsíce uloží zaměstnavateli provádět srážky ve stejném rozsahu. 

Dlužníkovi je dále uložena povinnost vydat po dobu trvání oddlužení veškeré mimořádné příjmy, dary a dědictví. Dlužníku je zpravidla ukládána povinnost, aby po dobu trvání oddlužení předkládal 2x ročně přehled svých příjmů.


Autor: Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M.
právník, insolvenční specialista
AK Brož
______________________________
Zdroj: Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění.

Rádi o vás uslyšíme!

Kancelář insolvenčního správce Mgr. Petr Brož
Pobočka:
Pražská 3, 535 01 Přelouč
Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M.
tel: +420 775 891 000
E-mail: ivana.patkova@akbroz.cz

Pondělí - po předchozí dohodě
08:00 - 12:00
Úterý - Pátek
pouze pro objednané